สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ (Chemical & Culture Media)

Chemical สารเคมี

จำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการหรือเพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Grade Chemicals) ที่มีคุณภาพจากแบรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมไปถึงจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Grade Chemicals) โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานตามความต้องการ 

Culture Media อาหารเลี้ยงเชื้อ อาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์คุณภาพสูงจากแบรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลก